Vedtægter

Vedtægter for Vejen Teaterforening

§1
Foreningens navn er ”Vejen Teaterforening” (tidl. Troldesalens Teater- og Kulturforum) med hjemsted i 6600 Vejen, Vejen Kommune.

§2
Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse for og kendskab til professionelt teater i lokalområdet. Endvidere gennem administration af teaterlovens regler om formidlingstilskud at udbyde og gennemføre teaterforestillinger i et alsidigt og varieret repertoire, der fremmer teaterinteressen hos alle aldersgrupper.

Hvor det er muligt, skal Teaterforeningen etablere et samarbejde med Vejen Kommune, nærliggende teaterforeninger og øvrige kulturudbydere. Tillige forsøge at etablere et kontaktnet med folk inden for uddannelsesinstitutioner, sociale og faglige foreninger, andelsorganisationer m.m., hvor det er relevant for udbredelsen interessen for teater.

Derudover skal bestyrelsen gøre, hvad de i øvrigt finder egnet for at fremme foreningens og medlemmernes interesse.

Forestillingerne vil primært blive opført i Troldesalen, men foreningen vil også forsøge at få teaterforestillinger ind andre relevante steder, f.eks. på museer og skoler.

Herudover kan Vejen Teaterforening være fødselshjælper/paraply og støtteforening for andre foreninger, der vil arrangere forestillinger inden for ovennævnte art.

§3
Teaterforeningen udbyder billetter dels i abonnement, dels i løssalg. Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Et abonnement omfatter mindst 3 teaterforestillinger inden for én sæson. Abonnementet er personligt, hvorfor videresalg i erhvervsmæssigt øjemed ikke er tilladt. Ved køb af billetter til en forestilling er man medlem af foreningen, da kontingentet er indregnet i billetprisen.

§4
Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§5
 Foreningens bestyrelse består af 5-8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Samtlige valg gælder for 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmer afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

§6
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter foreningens forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget.

Der udsendes referat til hele bestyrelsen over bestyrelsesmøder.

Foreningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

§7
Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen forvalter foreningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber. Regnskabet revideres af en person med regnskabs-/revisionserfaring. Revisor vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

§8
Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Der indkaldes ved bekendtgørelse med 14 dages varsel af bestyrelsen, der fastsætter mødested og mødetidspunkt. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver registreret abonnent, dels fra sidst afviklede sæson, dels de for den kommende sæson indmeldte. Afstemningen kan ske mundtligt, medmindre 3 deltagere i generalforsamlingen forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  1. Formanden aflægger beretning
  1. Kassereren forelægger revideret regnskab
  1. Indkomne forslag
  1. Valg af bestyrelse og suppleant
  1. Valg af revisor
  1. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§9
Ophævelse af foreningen kan kun træffes, når en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 50% af abonnenterne er repræsenteret og 2/3 – to tredjedele – af de afgivne stemmer vedtager forslaget. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden en måned efter den første generalforsamling, og hvor forslaget kan endeligt vedtages med simpelt flertal, uanset hvor mange abonnenter der er mødt.

Beslutninger om vedtægtsændringer kan alene vedtages, såfremt 2/3 – to tredjedele – af de fremmødte stemmeberettigede deltagere på en ordinær generalforsamling stemmer herfor. Opnås der ikke sådant flertal for forslaget, kan dette dog vedtages med almindelig stemmeflerhed på en efterfølgende ekstraordinær indkaldt generalforsamling, uanset hvor mange, der er mødt.

I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige kulturelle formål i Vejen Kommune.

Således vedtaget på generalforsamling mandag den 27. oktober 2020: Poul Egelykke, Anne Marie Hansen, Poul Henning Thomsen, Finn Heiredal, Grethe Brinch Knudsen

Foranstående vedtægt er enstemmigt godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den en 27. oktober 2020.

Som dirigent Poul Henning Thomsen